noc

home / noc
S.NO Date File Name download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫.১২৫৮-৮৮ 2024-02-10 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫.১২৭২-৪৩ 2024-01-27 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.১৯.২০২২-১২৫১-৪৪৫ 2023-08-08 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫.৪০৫-৩০ 2024-01-22 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫.১২৯৮-৩১ 2024-01-21 Passport NOC download link
৫৯.১১০০০.৬৫০.৪৫.৭৩৬.২০১৪-৭৩৪ 2023-11-27 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.-৪৫-১১৪ 2023-10-25 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.-৪৫-৬৫১ 2023-10-18 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.-৪৫-১৩২-৫৭৮ 2023-10-14 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.-৪৫-১৫৫-৫৭৭ 2023-10-14 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.-৪৫-১২৮৫-৫২৪ 2023-09-21 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.-৮১-২০১০-৫১৩ 2023-09-16 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫.১৩০২-৫০৯ 2023-09-09 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৯৯.১৪-৪০৮ 2023-07-20 certificate download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫.৭৩.২০১১-৪০৭ 2023-07-20 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫-৪০৮ 2023-07-22 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫.৪৫.২৭.২০২১.১২২০-২৫৪ 2023-05-24 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫-২৬৪ 2023-05-23 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫-২৪৫ 2023-05-17 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫-২২৭ 2023-05-08 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫-২৪৩ 2023-05-15 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটিসি/ই-১১২৬/২০১৯/২২২ 2023-05-03 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫.৪৫-৪৩৪.৩১- 2023-04-02 certificate download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫.৪৫-৪৩৪.৩১ 2023-02-02 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫১.০৭...১৩১৮.২০২৩/৮৮ 2023-03-01 Tender download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫১.০৭...১৩১৩.২০২৩/৮৭ 2023-03-01 Tender download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫১.০৭...১৩১৯.২০২৩/৮৬ 2023-03-01 Tender download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫১.০৭...১৩২১.২০২৩/৮৫ 2023-03-01 Tender download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫১.০৭...১৩১৭.২০২৩/৮৪ 2023-03-01 Tender download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫১.০৭...১৩১৪.২০২৩/৮৩ 2023-03-01 Tender download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-১১৫০/২০২০/২১ 2023-01-31 Passport NOC download link
59.11.0000.650.45.192-80 2023-02-27 Passport NOC download link
59.11.0000.651.07.1305.2022-48 (1) 2023-02-18 Tender download link
59.11.0000.651.07.1305.2022-48 2023-02-18 Tender download link
59.11.0000.651.07.1306.2022-47 (1) 2023-02-18 Tender download link
59.11.0000.651.07.1306.2022-47 2023-02-18 Tender download link
59.11.0000.651.07.1304.2022-46 (1) 2023-02-18 Tender download link
59.11.0000.651.07.1304.2022-46 2023-02-18 Tender download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-৮৮৯/২০১৬ 2023-01-26 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫-২০১৭/১২ 2023-01-18 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-২২৭/২০১১/৬৬৫ 2022-12-26 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫.১৩০১-৬৬২ 2022-12-24 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-৭৬/২০১০/৬৪৬ 2022-12-19 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫-১৮৯/৬২৮ 2022-12-11 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫ 2022-10-26 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-৯৩/২০১১/৫৪৯ 2022-10-22 Passport NOC download link
৫৯.১১.০০০০.৬৫০.৪৫.১২৯৩-৫৩৩ 2022-10-16 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-১/এমও-ডিসি-১৪/০৩/২০১১/৫১৮ বর্ধীতাংশ 2022-10-10 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-১/এমও-ডিসি-১৪/০৩/২০১১/৫১৮ 2022-10-10 Passport NOC download link
59.11.0000.650.45-1285/480 2022-09-14 Passport NOC download link
MF/E-1/MD-DC/2006/511 2022-10-06 Passport NOC download link
59.11.0000.650.45.934/462 2022-08-27 Passport NOC download link
59.11.0000.150.1262/461 2022-08-27 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-১২৮/২০১১/৪০৬ বর্ধীতাংশ 2022-08-03 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-১২৮/২০১১/৪০৬ 2022-08-03 Passport NOC download link
পপঅ/এমএফএসটি /ই-৮৮৯/২০১৮/৩৩৫ 2022-06-22 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/E-778/2015/298 2022-06-02 Passport NOC download link
59.11.0000.650.45.735/234 2022-05-23 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/E-458/2014/29 2022-01-12 Passport NOC download link
59.11.0000.651.07.03.2021-578 (p-2) 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.03.2021-578 (p-1) 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.02.2021-577 (p-2) 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.02.2021-577 (p-1) 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.01.2021-576 (p-2) 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.01.2021-576 (p-1) 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.11.2021-598 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.08.2021-594 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.07.2021-592 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.10.2021-590 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.06.2021-588 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.05.2021-586 2021-12-18 Tender Notice download link
59.11.0000.651.07.04.2021-584 2021-12-18 Tender Notice download link
MFSTC/E-231/2012/521 2022-01-09 Passport NOC download link
MFSTC/E-231/2012/521 2021-11-22 Passport NOC download link
FS/E-1/MO/203/2011/516 2021-11-20 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/E-965/2017/339 2021-10-14 Office Order download link
DGFP/MFSTC/69/2010/347 2021-08-26 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/E-320/2021/67 2021-02-08 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/59.11.0000.651.07.03/2020-72 2021-02-06 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/59.11.0000.651.07.01/2020-70 2021-02-06 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/59.11.0000.651.07.02/2020-68 2021-02-06 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/59.11.0000.651.07.04-14/2020/19-20-21 2021-01-19 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/E-1125/2019/1333 2020-12-20 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/E-866/2016/1320 2020-12-10 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/E-842/2015/1282 2020-11-16 Passport NOC download link
MFSTC/E-3/ SA: 2/2011/1215 2020-10-14 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/1116 2020-07-12 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/PP(REV)-1143/2019-2020/982 2020-04-21 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/2019/927 2020-03-10 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/771 2019-12-11 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/E-3/1994/770 2019-12-08 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/745 2021-11-30 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/732 2019-11-11 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/681 2019-11-24 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/660 2019-10-23 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/655 2019-10-22 Passport NOC download link
DGFP/MCRAH/Midwife-Recruitment -02/2019/1658 2019-08-06 Recruitment Notice download link
DGFP/MFSTC/2019/461 2019-07-17 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/428 2019-06-30 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/420 2019-06-27 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/Computer -1080/2019/321 2019-05-23 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/Computer -1079/2019/320 2019-05-23 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/Multimedia Projector -1069/2019/264 2019-05-23 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/Hysteroscopy -1075/2019/290 2019-05-11 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/289 2019-05-11 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/PP(REV) -1075/2019/287 2019-05-09 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/Probe -1070/2019/285 2019-04-29 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/Printing-1066/2018/263 2019-04-29 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/2019/242 2019-04-17 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/230 2019-04-08 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/PP(Rev)-1035/2018/96 2019-02-10 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/PP(Dev)-1035/2018/95 2019-02-10 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/2019/89 2019-02-07 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/31 2019-01-12 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2019/32 2019-01-19 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1086 2018-12-29 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1093 2018-11-25 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1093 2018-11-25 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1069 2018-11-14 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1068 2018-11-13 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1043 2018-10-31 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1065 2018-11-11 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1050 2018-11-10 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1027 2018-11-04 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1043 2018-10-31 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/1027 2018-10-27 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/942 2018-09-18 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/900/1 2018-07-31 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/611 2018-05-31 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/515 2018-05-30 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2018/515 2018-05-12 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/436 2018-04-24 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/E-93/2011/235 2018-03-05 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017 2018-03-01 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/170 2018-02-22 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/987 2017-12-17 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/1013 2017-12-14 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/947 2017-12-06 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/883 2017-11-15 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/881 2017-11-14 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/811 2017-10-26 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/809 2017-10-24 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/774 2017-10-12 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/PP-963/2017/708 2017-09-24 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/PP-964/2017/705 2017-09-24 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/PP-962/2017/702 2017-09-24 Tender Notice download link
DGFP/MFSTC/2017/39 2017-01-15 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2017/35 2017-01-14 fsdf download link
DGFP/MFSTC/2016/1240 2016-12-26 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2016/1251 2016-12-20 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2016/ 2016-11-15 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/MSR Goods-906/2016/1034 2016-11-01 Tender Notice-2 download link
DGFP/MFSTC/MSR Infusion-898/2016/1032 2016-11-01 Tender Notice-1 download link
DGFP/MFSTC/2016/1001 2016-11-01 Passport NOC download link
MF/E-1/M.O-15/2006/1004 2016-08-31 Passport NOC download link
DGFP/MFSTC/2016/668 2016-07-13 Passport NOC download link